این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارسال چکیده و اصل مقالات 20 بهمن 1397
برگزاری همایش 14 اسفند 1397
راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني